العلق

سپس هر که را مي‌خواهد صدا بزند (تا ياريش کند)!


Naser Makarem Shirazi

896

E