العلق

چنان نيست که او خيال مي‌کند، اگر دست از کار خود برندارد، ناصيه‌اش [= موي پيش سرش‌] را گرفته (و به سوي عذاب مي‌کشانيم)،


Naser Makarem Shirazi

896

E