العلق

آيا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) مي‌بيند؟!


Naser Makarem Shirazi

896

E