العلق

يا مردم را به تقوا فرمان دهد (آيا نهي کردن او سزاوار است)؟!


Naser Makarem Shirazi

896

E