العلق

به من خبر ده اگر اين بنده به راه هدايت باشد،


Naser Makarem Shirazi

896

E