العلق

به من خبر ده آيا کسي که نهي مي‌کند،


Naser Makarem Shirazi

896

E