العلق

و به يقين بازگشت (همه) به سوي پروردگار تو است!


Naser Makarem Shirazi

896

E