العلق

چنين نيست (که شما مي‌پنداريد) به يقين انسان طغيان مي‌کند،


Naser Makarem Shirazi

896

E