العلق

و به انسان آنچه را نمي‌دانست ياد داد!


Naser Makarem Shirazi

896

E