العلق

بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است،


Naser Makarem Shirazi

896

E