العلق

بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفريد،


Naser Makarem Shirazi

896

E