التين

پس چه چيز سبب مي‌شود که بعد از اين همه (دلايل روشن) روز جزا را انکار کني؟!


Naser Makarem Shirazi

896

E