التين

سپس او را به پايين‌ترين مرحله بازگردانديم،


Naser Makarem Shirazi

896

E