التين

و قسم به اين شهر امن [= مکّه‌]،


Naser Makarem Shirazi

896

E