الشرح

پس هنگامي که از کار مهمّي فارغ مي‌شوي به مهم ديگري پرداز،


Naser Makarem Shirazi

896

E