الليل

همان کس که مال خود را (در راه خدا) مي‌بخشد تا پاک شود.


Naser Makarem Shirazi

896

E