الليل

و بزودي با تقواترين مردم از آن دور داشته مي‌شود،


Naser Makarem Shirazi

896

E