الليل

همان کس که (آيات خدا را) تکذيب کرد و به آن پشت نمود!


Naser Makarem Shirazi

896

E