الليل

کسي جز بدبخت‌ترين مردم وارد آن نمي‌شود؛


Naser Makarem Shirazi

896

E