الليل

و من شما را از آتشي که زبانه مي‌کشد بيم مي‌دهم،


Naser Makarem Shirazi

896

E