الليل

و آخرت و دنيا از آن ماست،


Naser Makarem Shirazi

896

E