الليل

به يقين هدايت کردن بر ماست،


Naser Makarem Shirazi

896

E