الليل

بزودي او را در مسير دشواري قرار مي‌دهيم؛


Naser Makarem Shirazi

896

E