الليل

و پاداش نيک (الهي) را انکار کند،


Naser Makarem Shirazi

896

E