الليل

امّا کسي که بخل ورزد و (از اين راه) بي‌نيازي طلبد،


Naser Makarem Shirazi

896

E