الليل

و جزاي نيک (الهي) را تصديق کند،


Naser Makarem Shirazi

896

E