الليل

امّا آن کس که (در راه خدا) انفاق کند و پرهيزگاري پيش گيرد،


Naser Makarem Shirazi

896

E