الليل

و قسم به آن کس که جنس مذکّر و مؤنّث را آفريد،


Naser Makarem Shirazi

896

E