الليل

و قسم به روز هنگامي که تجلّي کند،


Naser Makarem Shirazi

896

E