الليل

قسم به شب در آن هنگام که (جهان را) بپوشاند،


Naser Makarem Shirazi

896

E