الشمس

و او هرگز از فرجام اين کار [= مجازات ستمگران‌] بيم ندارد!


Naser Makarem Shirazi

896

E