الشمس

آنگاه که شقي‌ترين آنها بپاخاست،


Naser Makarem Shirazi

896

E