الشمس

و آن کس که نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است!


Naser Makarem Shirazi

896

E