الشمس

که هر کس نفس خود را پاک و تزکيه کرده، رستگار شده؛


Naser Makarem Shirazi

896

E