الشمس

و قسم به جان آدمي و آن کس که آن را (آفريده و) منظّم ساخته،


Naser Makarem Shirazi

896

E