الشمس

و به زمين و کسي که آن را گسترانيده،


Naser Makarem Shirazi

896

E