الشمس

و قسم به آسمان و کسي که آسمان را بنا کرده،


Naser Makarem Shirazi

896

E