الشمس

و به روز هنگامي که صفحه زمين را روشن سازد،


Naser Makarem Shirazi

896

E