البقرة

يا [سرگذشت آنان] سرگذشتِ [دچار شدگان به] رگباري شديد از آسمان است که در آن تاريکي ها و رعد و برقي است، [آنان] انگشتانشان را از [صدايِ هولناکِ] صاعقه ها به خاطر بيم مرگ در گوش هايشان مي گذارند [در حالي که راه گريزي از مرگ براي آنان نيست] و خدا به کافرانْ احاطه [همه جانبه] دارد.


Hossein Ansarian

896

E