البقرة

خدا آنان را [به کيفر اين کار منافقانه در دنيا و آخرت] عذاب خواهد کرد، و آنان را در سرکشي وتجاوزشان مهلت مي دهد [تا در گمراهي شان] سرگردان وحيران بمانند.


Hossein Ansarian

896

E