البقرة

چون به آنان گويند: ايمان آوريد چنان که ديگر مردم ايمان آوردند مي گويند: آيا ما هم مانند سبک مغزان ايمان آوريم؟! آگاه باشيد! قطعاً اينان خود سبک مغزند، ولي [از شدت کوردلي به اين حقيقت] آگاه نيستند.


Hossein Ansarian

896

E