البقرة

چون به آنان گويند: در زمين فساد نکنيد، مي گويند: فقط ما اصلاح گريم!


Hossein Ansarian

896

E