البقرة

[به گمان باطلشان] مي خواهند خدا و اهل ايمان را فريب دهند، در حالي که جز خودشان را فريب نمي دهند، ولي [اين حقيقت را] درک نمي کنند.


Hossein Ansarian

896

E