البقرة

در [وحي بودن و حقّانيّت] اين کتابِ [با عظمت] هيچ شکي نيست؛ سراسرش براي پرهيزکارانْ هدايت است.


Hossein Ansarian

896

E