الفاتحة

همه ستايش ها، ويژه خدا، مالک و مربّي جهانيان است.


Hossein Ansarian

896

E