الفاتحة

به نام خدا که رحمتش بي اندازه است و مهرباني اش هميشگي.


Hossein Ansarian

896

E