اگه قرار بود ما خوش و خوشحال زندگی کنیم نام این زندگی امتحان نمیبود.


محمد ناصر سبحان

896

E