با نیكوكاران همنشینی كن زیرا اگر كار خوبی انجام دادی، تو را ستایش میكنند و اگر گناهی مرتكب شدی، به تو به سختی سخن نمیگویند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E