بدان كه پیروزی با صبر كردن و گشایش (در كارها) با رنج و گرفتاری به دست میآید و بعد از (هر سختی آرامش وجود دارد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E