محمد (پیامبر اسلام)

بدان كه پیروزی با صبر كردن و گشایش (در كارها) با رنج و گرفتاری به دست میآید و بعد از (هر سختی آرامش وجود دارد.)

Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/e8d34579d1bdeecca5816f332bbbcba4.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506