بدبختترین افراد كسانی هستند كه فقر دنیا و عذاب آخرت بر آنها جمع شده است. (یعنی در دنیا و آخرت بدبخت باشند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E